Kandydat

 

Kierunek Grafika został uruchomiony w Instytucie Plastyki w 2006 r. i jest realizowany jest na:

•   trzyletnich stacjonarnych studiach zawodowych (licencjackich)

•   dwuletnich stacjonarnych studiach uzupełniających (magisterskich)
Jakość kształcenia monitorowana jest przez uczelniany oraz wydziałowy system zapewnienia jakości kształcenia.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

GRAFIKA, STUDIA I STOPNIA

Studia trwają sześć semestrów i są realizowane w trybie stacjonarnym. Studenci otrzymują ogólne wykształcenie humanistyczne i plastyczne oraz wykształcenie specjalistyczne w zakresie grafiki warsztatowej i użytkowej. W trakcie studiów szczególny nacisk kładziony jest na pobudzanie aktywności studenta i stymulowanie jego twórczej, wyrażającej ogólnohumanistyczne wartości, postawy. Po drugim roku studiów studenci mają prawo wyboru dyplomowych pracowni specjalizacyjnych: grafika warsztatowa lub grafika użytkowa. Oferowane specjalności realizowane są w ramach trzech pracowni grafiki warsztatowej (druk wypukły, płaski, wklęsły) oraz w pracowniach grafiki użytkowej, obejmujących projektowanie graficzne, grafikę wydawniczą i multimedia.
Absolwent studiów zawodowych na kierunku Grafika otrzymuje tytuł zawodowy licencjata sztuki. Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych umożliwiających pracę w wydawnictwach, agencjach reklamowych i prasowych, placówkach kulturalno-oświatowych. W ramach proponowanych specjalizacji absolwent uzyskuje kwalifikacje w zakresie grafiki warsztatowej, bądź grafiki użytkowej, pozwalające mu na samodzielną pracę artystyczną lub projektową. Absolwent posiada wiedzę, obejmującą współczesną różnorodność metod i sposobów graficznego obrazowania. W zakresie warsztatowym dysponuje umiejętnościami pozwalającymi mu na swobodne wyrażanie swych idei za pomocą zarówno klasycznych technik grafiki i rysunku, jak i szybko rozwijających się współczesnych mediów elektronicznych. Absolwent jest także przygotowany do podejmowania działań o charakterze dydaktycznym i społecznym, upowszechniających wiedzę w zakresie grafiki.
Rekrutacja na kierunek Grafika studia I stopnia odbywa się w formie konkursu świadectw i rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z prezentacją wybranych prac kandydata.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

GRAFIKA, STUDIA II STOPNIA

Studia trwają cztery semestry i są realizowane w trybie stacjonarnym. Po pierwszym semestrze studenci mogą wybrać specjalizację: grafika warsztatowa lub grafika użytkowa. Program studiów jest rozwinięciem problematyki studiów I stopnia na kierunku Grafika i w pełni odpowiada celom założonym w sylwetce absolwenta. Obok dominującej roli wybranych przez dyplomanta pracowni dyplomowych, studenci poszerzają swoją wiedzę z obszaru grafiki edytorskiej, projektowania książki, technik obrazowania graficznego, komunikacji wizualnej, działań multigraficznych, kreacji rysunkowej.
Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Grafika jest przygotowany do samodzielnego podejmowania i realizowania twórczych inicjatyw w dziedzinie sztuk pięknych, a w szczególności w dyscyplinach grafiki warsztatowej i grafiki użytkowej. Absolwent posiada szeroką wiedzę, obejmującą zarówno historyczny rozwój tych dyscyplin jak i współczesną różnorodność metod i sposobów graficznego obrazowania. W zakresie warsztatowym absolwent posiada umiejętności pozwalające mu na swobodne wyrażanie swoich idei, obejmujące zarówno klasyczne techniki grafiki i rysunku, jak i współczesne media i techniki cyfrowe. Absolwent jestprzygotowany do pracy artystycznej i projektowej w firmach rynkowych, instytucjach kultury, placówkach oświatowych, jak również do działań o charakterze społecznym, upowszechniających wiedzę w zakresie sztuki, a zwłaszcza grafiki. Wszechstronne, humanistyczne i artystyczne wykształcenie absolwenta obejmuje także przygotowanie teoretyczne, językowe, prawno-organizacyjne i metodyczne, pozwalające mu włączyć się w nurt przemian kulturowych i społecznych zachodzących w Europie. Absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
Rekrutacja na kierunek Grafika studia II stopnia odbywa się w formie rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z prezentacją wybranych prac kandydata.