PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU GRAFIKA

 

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA
NA KIERUNKU GRAFIKA, I ST.
(studia licencjackie)

 

MODUŁ I

Historia sztuki
 
Podstawy historii sztuki od paleolitu do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem sztuki ostatnich dziesięcioleci.

Historia sztuki XIX i XX wieku
Historia sztuki XX - XXI w. Analiza dzieł sztuki współczesnej.

Historia grafiki
Historia grafiki (w tym polskiej) i jej rola na przestrzeni dziejów.

Analiza utworów artystycznych w powiązaniu z historią i doktrynami estetycznymi.

Marketing sztuki i prawo autorskie
Prawo autorskie i jego znaczenie ochronne dla twórcy dzieła. Metody i strategie promocji twórczości plastycznej.


Psychologia reklamy
Znaczenie oraz wpływ kształtu i barwy na skuteczność agitacji. Wpływ regionalnych motywacji i wzorców kulturowych na reklamę i ich związki z marketingiem


Język obcy

Wychowanie fizyczne

Przedmiot swobodnego wyboru


MODUŁ II

Rysunek 
Rysunek jako podstawowy i główny środek wyrazu w dziedzinie sztuk pięknych. Umiejętność posługiwania się rysunkiem jako pomocniczym medium projektującym dzieło, oraz jako środkiem finalnym.


Malarstwo/Podłoża i struktury malarskie
Umiejętność kształtowania kompozycji barwnych, zasady malarskiej ekspresji i jej znaczenie dla grafiki.


Rzeźba/Kształtowanie przestrzeni 
Zakłada się, że w wyniku realizacji proponowanych ćwiczeń nastąpi wzrost świadomości studentów w zakresie projektowania i realizacji oryginalnych utworów przestrzennych uwzględniających mniejszą i większą ich strukturę. Oznacza to zarówno relacje formalne i znaczeniowe elementów między sobą, zależności tych relacji od całości ich układu, jak i dzieła, których struktura wchodzi w związki z otoczeniem: wnętrzem architektonicznym a także – krajobrazem (zurbanizowanym, niezurbanizowanym).


Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych
Podstawowe reguły kompozycji plastycznych, umiejętność kształtowania płaskich i przestrzennych struktur wizualnych oraz dzieł animowanych.


Fotografia
Obsługa sprzętu fotograficznego tradycyjnego i cyfrowego. Kreatywna fotografia i jej użycie w grafice projektowej i warsztatowej.


Warsztaty komputerowe
Praktyczne opanowanie podstawowych programów komputerowych, ich znaczenie we współczesnej sztuce projektowania i w grafice warsztatowej. Nowoczesne techniki komputerowe.


Plener artystyczny


MODUŁ III

Podstawy grafiki warsztatowej
Praktyczna znajomość podstawowych metod druku artystycznego: wklęsłego, płaskiego i wypukłego. Druk cyfrowy jako alternatywa dla tradycyjnego warsztatu. Grafika wielobarwna: normy i zwyczaje, kultura środowiskowa. Historia i współczesność w grafice.


Podstawy grafiki projektowej 
Normy i narzędzia dotyczące kultury projektowania. Ogólne reguły tworzenia warsztatu projektanta i sprawność w operowaniu nim. Historia i współczesność grafiki projektowej.


Podstawy identyfikacji wizualnej 
Zdobycie umiejętności zaprojektowania identyfikacji wizualnej służącej kreowaniu wizerunku marki firmy Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji, a jego podstawę stanowi znak firmowy — logo.


Grafika warsztatowa – druk wypukły
Grafika warsztatowa – druk płaski
Grafika warsztatowa – druk wklęsły
Profesjonalne opanowanie sprawności grafika warsztatowego. Swobodna i biegła umiejętność wykorzystania warsztatu dla zamierzonych celów artystycznych. Współzależność i wzajemna relacja grafiki warsztatowej i projektowej.

Grafika edytorska/Ilustracja 
Projektowanie druków wydawniczych (książek, albumów, czasopism itp.). Autorska interpretacja tekstu. Związek tekstu (literackiego lub muzycznego) z obrazem. Architektura książki: rola obwoluty, okładki, materiału ilustracyjnego, układu typograficznego, wielkości i kroju czcionki.


Grafika multimedialna/Animacja
Elektroniczne narzędzia kreacji artystycznej, ich współdziałanie i wzajemna zależność (kamera cyfrowa, wideo, komputer itp.). Umiejętność wykorzystania tych narzędzi w pracy artystycznej.


Liternictwo i typografia 
Litera narzędziowa, jej rodowód i wpływ na współczesną czcionkę. Kroje liter, ich użyteczność w warsztacie projektanta. Doświadczenie ręcznej kaligrafii i składu komputerowego. Biegłość warsztatowa. Historia litery.


Techniki obrazowania graficznego
Rozwój metod graficznych na przestrzeni dziejów. Pojęcia, definicje, słownik. Współczesne problemy sztuk graficznych. Autorskie i eksperymentalne techniki warsztatowe, zarówno w grafice artystycznej jak i użytkowej. Warsztatowe osiągnięcia znanych grafików. Tworzenie własnego warsztatu graficznego.


Praktyki zawodowe


MODUŁ III (DLA SPECJALNOŚCI: GRAFIKA UŻYTKOWA)

Licencjacka pracownia artystyczna
Projektowanie graficzne 2D - Doskonalenie predyspozycji do samodzielnej pracy twórczej, w której wyrażony zostaje osobisty stosunek do podjętego tematu.


Projektowanie graficzne 3D i multimedia
Przygotowanie do podjęcia zawodowych zadań grafika – projektanta w szerokim zakresie zagadnień sztuki użytkowej: - identyfikacji wizualnej, grafiki edytorskiej oraz grafiki współczesnych mediów elektronicznych, zwłaszcza Internetu. Uwarunkowanie i współzależność własnej twórczości artystycznej i projektowej. Realizacja praktycznych zadań projektowych.MODUŁ III (DLA SPECJALNOŚCI: GRAFIKA WARSZTATOWA)

Licencjacka pracownia artystyczna – grafika warsztatowa – druk wypukły, płaski wklęsły 
Pełne opanowanie warsztatu grafiki artystycznej w zakresie podstawowych metod druku, pozwalające na świadomy wybór preferowanej techniki graficznej. Doskonalenie umiejętności w ramach wybranej specjalizacji warsztatowej.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA 
NA KIERUNKU GRAFIKA, II ST.
(studia magisterskie)

 

MODUŁ I

Przedmiot swobodnego wyboru

Historia i analiza grafiki
Opis, analiza formalna i ikonograficzna oraz interpretacja dzieł europejskiej grafiki artystycznej.

Analiza sztuki współczesnej
Analiza współczesnych rozwiązań artystycznych oraz dzieł sztuki XX i XXI w. z uwzględnieniem szerokiego kontekstu społecznego, kulturowego i filozoficznego.

Język obcy specjalistyczny

Proseminarium pracy teoretycznej
Znaczenie i zadania pisemnej pracy teoretycznej w procesie kształcenia. Przygotowanie i praktyczna realizacja pisemnej pracy końcowej o charakterze analityczno – badawczym na wybrany temat.


MODUŁ II

Projekty twórcze z elementami prawa autorskiego
Warsztaty i działania: artystyczne, społeczne, edukacyjne, terapeutyczne i reklamowe. Kształcenie umiejętności kreowania i przygotowywania projektów twórczych oraz wykorzystywania ich w aktywności promocyjnej i marketingowej z uwzględnieniem przemian zachodzących w kulturze i sztuce współczesnej.

Pracownia kreacji rysunkowej
Zapis i wyrażanie idei za pomocą rysunku oraz tworzenie własnego warsztatu rysunkowego. Autonomia rysunku. Kreacyjna i użytkowa funkcja rysunku. Rysunek jako pole indywidualnych działań, kształtujące świadomość twórczą. Przygotowanie podsumowującej prezentacji rysunkowej.

Struktury i działania wizualne
Program przedmiotu powinien poszerzać doświadczenie studenta o zakres badań analitycznych, zapoznając go z podstawowymi prawami i systemami organizowania, form plastycznych, poprzez analizę układów płaskich.

Kreacja fotograficzna (przedmiot do wyboru)
Doskonalenie umiejętności warsztatowych z zakresu fotografii tradycyjnej i cyfrowej. Autorskie działania praktyczne w obszarze fotografii sytuowanej między dokumentem a kreacją.
Grafika komputerowa z elementami poligrafii i DTP (przedmiot do wyboru)
Znajomość technik druku stosowanych w poligrafii, odpowiednie przygotowanie materiałów graficznych do wybranej metody druku, sprawne posługiwanie się oprogramowaniem do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej.

Plener artystyczny


MODUŁ III

Grafika warsztatowa (druk wypukły, płaski, wklęsły)
Doskonalenie i wzbogacanie umiejętności warsztatowych i kreacyjnych. Budowanie indywidualnego przekazu artystycznego na gruncie technik klasycznych, autorskich i druku cyfrowego; łączenie technik. Tradycja a współczesny obraz grafiki.

Grafika edytorska
Projektowanie i skład publikacji (książka, folder, gazeta). Zrównoważenie i zgodność formy plastycznej z funkcjonalnością i treścią. Anatomia publikacji. Komponowanie złożonych układów typograficznych.

Pracownia książki
Przygotowanie studentów do indywidualnej pracy w zakresie projektowania wydawnictw, współpracy z wydawnictwami oraz posługiwania się współczesnymi metodami projektowania.

Pracownia działań multigraficznych
Budowanie osobistej wypowiedzi artystycznej w oparciu o swobodne posługiwanie się różnymi technikami i mediami. Właściwe definiowanie własnych idei i komentarza.

Pracownia komunikatu wizualnego
Projektowanie komunikatu wizualnego. Realizację zadań projektowych opierać należy na wiedzy i doświadczeniu, kształtując u studentów kompleksowy sposób myślenia w kategoriach informacji i semantyki. Rozwijając zdolności projektowe studenta, uczyć należy myślenia polegającego na organizowaniu i porządkowaniu przestrzeni spostrzeżeniowej tak, aby w konsekwencji nauczyć „ procesu technologicznego” prowadzącego do ujawnienia czytelnego komunikatu wizualnego.
Przedmiot zawiera w sobie doświadczenia związane z aktywizacją przestrzeni komunikacyjnej w zakresie działań multimedialnych i intermedialnych.

Pracownia technik obrazowania graficznego
Grafika jako opis i zapis idei, przedmiotów i zjawisk oraz jako autonomiczne dzieło. Grafika jako proces. Społeczna i naukowa funkcja grafiki. Ideowe oraz warsztatowe osiągnięcia współczesnych grafików. Matryca graficzna jako wyróżnik dzieła graficznego. Systematyka matryc i procesów graficznych. Matryca naturalna i matryca efemeryczna. Instalacja graficzna. Natura i granice grafiki. Autorski projekt/eksperyment graficzny.

Komunikat graficzny w przestrzeni publicznej
Komunikat graficzny jako łącznik różnorodnych działań z obszaru grafiki warsztatowej i projektowej oraz warsztatu malarsko-rysunkowego w procesie formułowania idei kierowanej w przestrzeń publiczną. Jego funkcja społeczna i estetyczna oraz zjawisko nowej przestrzeni twórczej.

 

MODUŁ IV

Grafika warsztatowa – pracownia dyplomowa (dla specjalności: grafika warsztatowa)
Przygotowanie do samodzielnej pracy twórczej w zakresie tradycyjnych i współczesnych metod grafiki artystycznej. Grafika jako uniwersalny język przekazu wizualnego i nieograniczony obszar poszukiwań twórczych. Wpływ sposobu obrazowania graficznego na społeczną świadomość odbiorcy. Tożsamość i autonomia grafiki w obszarze sztuk wizualnych. Praca magisterska i jej prezentacja.

Grafika użytkowa – pracownia dyplomowa (dla specjalności: grafika użytkowa)
Kształcenie umiejętności umożliwiających podjęcie zadań zawodowych grafika – projektanta, polegających na łączeniu użytkowej i estetycznej formy dzieła graficznego. Projektowanie wszelkich realizacji poligraficznych (książka, plakat, etykieta, opakowanie, ulotka, folder) i identyfikacji wizualnej w szerokim zakresie zagadnień, za pomocą tradycyjnych i nowoczesnych technik.